Không có nghề nào là hoàn hảo. Đã là một cá nhân trưởng thành và lao động đóng góp cho xã hội, chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn trên con đường đã lựa chọn. Vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ…